Sikap dan Perilakumu yang Sudah Sesuai Nilai-Nilai dalam Sila Pancasila

Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila! Untuk menjawab soal pembelajaran 3 tema 1 kelas 5 ini, mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Apa saja contoh sikap dan perilaku yang sesuai dan tidak dengan nilai Pancasila?

Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-Nilai dalam Pancasila

Berikut ini contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila :

Sikap yang sesuai dengan sila 1, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain.

Sikap yang sesuai dengan sila 2: tidak membedakan-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antarsesama, menjenguk orang sakit.

Sikap yang sesuai dengan sila 3: gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain.

Sikap yang sesuai dengan sila 4: musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain.

Sikap yang sesuai dengan sila ke 5: menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat.

Nah itulah contoh sikap dan perilakumu yang sudah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Tanyakan kepada orangtuamu, mana sikap yang sudah sesuai dan mana yang belum sesuai.