Perilaku yang Sesuai dengan Sila Kesatu dan Kedua Pancasila

Perilaku yang Sesuai dengan Sila Kesatu dan Kedua Pancasila – Kunci jawaban soal pembelajaran 2 tema 1 subtema 1 tumbuhan sahabatku kelas 6 SD/MI di buku paket tematik halaman ke 26. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan soal sebelumnya di mana kita telah mengulas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ke 1 Ketuhanan yang Maha Esa dan ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebelum menjawab soal ini, perhatikan gambar beriku!

Perilaku yang Sesuai dengan Sila Kesatu dan Kedua

Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila kesatu dan sila kedua.

Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu.

Perilaku yang Sesuai
dengan Sila Kesatu
Perilaku yang Sesuai
dengan Sila Kedua

Jawaban :

Perilaku pada gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan adalah sebagai berikut :

  • Gambar 1, menampilkan dua orang dari umat Hindu dan umat Islam yang saling merangkul satu sama lain.
  • Gambar 2, menampilkan anak dari umat Islam yang memberikan sumbangan pada biksu dari umat Buddha.
  • Gambar 3, menampilkan sejumlah anak-anak lengkap dengan rumah ibadahnya masing-masing.

Sementara itu perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang memulai nilai Kemanusiaan antara lain sebagai berikut :

  • Gambar 4, menampilkan sejumlah anak-anak yang datang menjenguk kawan yang sakit (kemanusiaan)
  • Gambar 5, menampilkan 3 siswa SD yang berdiskusi bersama-sama (persamaan hak mengemukakan pendapat)
  • Gambar 6, menampilkan seorang anak yang menolong temannya yang jatuh (kemanusiaan)
  • Gambar 7, menampilkan dua orang siswa di mana salah satunya mengacungkan jari tanda ia siswa yang aktif belajar. Ini adalah wujud persamaan hak (adil) dalam mengemukakan pendapat.
  • Gambar 8, menampilkan seorang anak yang mencium tangan orang tua (ibu) sebagai tanda penghormatan (wujud saling mencintai dan menghormati)

Nah itulah jawaban soal tentang Perilaku yang Sesuai dengan Sila Kesatu dan Kedua. Soal materi pembelajaran 2 tema 1 subtema 1 tumbuhan sahabatku.